Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định chứng cứ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50069

Nhận xét