Bài đăng

Xây dựng ứng dụng di động cho ví điện tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Parallel hybrid extragradient methods for pseudomonotone equilibrium problems and nonexpansive mappings

Paraphrase Identification in Vietnamese Documents

VẤN ĐỀ NGUỒN GỐC CỦA THỤC PHÁN VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC ÂU LẠC

NĂM 1941 BÁC HỒ VỀ CAO BẰNG LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG

High-sensitivity planar Hall sensor based on simple gaint magneto resistance NiFe/Cu/NiFe structure for biochip application