Bài đăng

Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông (Chương Sắt và một số kim loại quan trọng – Hóa học 12)

Bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh : Luận án TS. Kinh tế học: 603101

Tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn-Holocen khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt Nam: Luận án TS. Khoa học trái đất: 624402

A study of the anxiety of the 12th graders before the English Test in the National Upper-Secondary Graduation Examination at Huynh Thuc Khang high school = nghiên cứu về sự băn khoăn, lo lắng của học sinh lớp 12 trước khi làm bài thi môn Tiếng Anh tại kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. M.A Thesis Linquistics: 60 14 01 11

Teachers’ evaluation of the textbook: The case of “English for Law Enforcement” textbook at a Police School in Vietnam = Đánh giá của giáo viên về giáo trình "English for Law Enforcement" tại một trường cảnh sát ở Việt Nam. M.A Thesis Linquistics: 60 14 01 11

Ứng dụng một số thuật toán phân cụm phân tích dữ liệu ngân hàng