Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Hóa dược : sách đào tạo dược sỹ đại học. Tập 2

Hóa dược : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1

Dược lâm sàng

Receptor màng tế bào và tác dụng của thuốc

Cơ sở tự động điều khiển quá trình. Tái bản lần thứ 2

Renal Cell Carcinoma

The Respiratory Tract in Pediatric Critical Illness and Injury

Resuscitation and Stabilization of the Critically Ill Child

Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

Xử lý số tín hiệu. Tập 2

Quản lý văn hóa tổ chức của các đại học ở Việt Nam :Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 01 14

Quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 01 14

Quản lý đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng ở Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 01 14

Nghiên cứu, đánh giá lắng đọng axit ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam: Luận án TS. Môi trường trong phát triển bền vững (chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Giáo trình thương mại điện tử căn bản

Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam

Pháp luật về Công ty chứng khoán bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế

Nghiên cứu, đánh giá điều kiện thủy văn (hệ thống sông ngòi, các lưu vực sông),chế độ thủy văn đới bờ Việt Nam

Hạnh phúc là đơn giản thế đó