Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định chứng cứ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01

Quốc triều hình luật – các giá trị nhân văn, tiến bộ và sự kế thừa trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay : Luận án TS. Luật: 62 38 01 01

Nguyên tắc pháp chế trong luật hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01

Cơ chế giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01

Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của Phần chung luật hình sự Việt Nam : Luận án TS Luật : 60 38 01 04

Phát triển tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp (Data Deduplication) cho dữ liệu đính kèm trong hệ thống thư điện tử sử dụng phần mềm HMailServer : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu kinh doanh thiết bị điện tử : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu kinh doanh thiết bị điện tử : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

Phân tích tự động các Website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Xây dựng ứng dụng quản lý học tập dựa trên phương pháp học tập đảo

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu kinh doanh thiết bị điện tử : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

Phân tích tự động các Website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Xây dựng ứng dụng quản lý học tập dựa trên phương pháp học tập đảo

Nghiên cứu xây dựng công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động 4G (LTE). Luận văn ThS. Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Nghiên cứu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng. Luận văn ThS. Hệ thống thông tin

Công trình học phần mềm = software engineering

Các bài tập lập trình bằng ngôn ngữ Assembler

Tự học Adobe Illustrator 8.0 thông qua hình ảnh

Bài tập tin học đại cương